Organi Društva

Osnivačka skupština Srpskog društva za molekularnu biologiju održana je 8. aprila 2015. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tom prilikom izabrani su prvi organi društva:

PREDSEDNIK DRUŠTVA
Dr Gordana Matić, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ZAMENIK PREDSEDNIKA DRUŠTVA
Dr Dušanka Savić Pavićević
redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

UPRAVNI ODBOR

Dr Ana Đorđević, viši naučni saradnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, predsednik
Dr Goran Brajušković, redovni
 profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zamenik predsednika
Dr Milena Stevanović, dopisni član SANU; naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu
Dr Jelena Lozo, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Branko Jovčić
vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Nikola Tanić, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković i pomoćnik ministra za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj
Dr Tatjana Kostić, redovni profesor Departmana za biologiju Prirodno‑matematičkog fakulteta u Novom Sadu
Dr Silvana Andrić, redovni profesor Departmana za biologiju Prirodno‑matematičkog fakulteta u Novom Sadu
Dr Marija Mojsin, viši naučni saradnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu
Dr Goran Korićanac, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke Vinča
Dr Melita Vidaković, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

NADZORNI ODBOR

Dr Goran Poznanović
naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu
Dr Svetlana Radović, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Đorđe Fira, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu