Sažeci


 • Sažeci radova biće štampani u elektronskoj Knjizi sažetaka na engleskom jeziku.
 • Produženi rok za slanje sažetaka radova je 14. jun 2017. godine u 23:59 CET.
 • Informacija o prihvatanju radova i formi prezentacije (usmena ili poster) biće dostavljena do 1. jula 2017. godine.
 • Jedan istraživač može biti prezentujući autor samo jednog rada, a koautor većeg broja radova.
 • Sažeci radova koji ne sadrže rezultate neće biti razmatrani.
 • Plaćena kotizacija za prezentujućeg autora je uslov za štampanje sažetka rada u elektronskoj Knjizi sažetaka radova.
 • Prisustvo prezentujućeg autora tokom odgovarajuće poster sekcije CoMBoS je uslov za razmatranje rada za nagradu «Najbolji poster».
 • Sažetak rada se šalje u formi Word dokumenta na e-mail adresu molbios@bio.bg.ac.rs .

 


UPUSTVO ZA PISANJE SAŽETKA RADA

 • Sažetak rada treba da bude strukturisan i napisan na engleskom jeziku. 
 • Dužina sažetka je maksimalno 250 reči ne uzimajući u obzir naslov rada, autore, afilijacije autora i zahvalnicu. 
 • Sažetak se piše fontom Arial sa jednostrukim proredom i bez razmaka pre i posle paragrafa. 
 • Sažetak se priprema u Word dokumentu A4 formata sa marginama širine 2,5 cm izuzev leve margine čija je širina 3 cm. 
 • Naziv Word dokumenta treba da sadrži informaciju o prvom autoru rada po sledećem obrascu: Ime_Prezime_CoMBoS_SK.docx, gde SK predstavlja skraćenicu sekcije: MBE (Molekularna biologija eukariota); BM (Biomedicina); MBM (Molekularna biologija mikroorganizama). 
 • Primer naziva Word dokumenta: Nevena_Kotarac_CoMBoS_BM.docx 
 • Naslov rada treba da bude poravnat po sredini, napisan velikim podebljanim (Bold) slovima veličine 12. 
 • Nakon naslova rada ostavlja se prazan red. 
 • Puna imena i prezimena autora pišu se slovima veličine 12. Ime i prezime autora koji prezentuje rad treba da budu podvučeni. 
 • Afilijacije autora obeležavaju se rednim brojevima u superskriptu. Paragraf sa imenima i prezimenima autora je poravnat po sredini. 
 • Nakon imena i prezimena autora ostavlja se prazan red. 
 • Afiliacije autora navode se u sledećem redu, pišu kurzivom (Italic) slovima veličine 11 i sadrže ime institucije, grad i državu. Paragraf sa afilijacijama je levo i desno poravnat (Justified). 
 • Nakon afilijacija autora rada ostavlja se prazan red. 
 • Strukturisani sažetak sadrži Uvod (opciono), Cilj rada, Metode, Rezultate i Zaključak. Sažetak ne sadrži ključne reči niti citate. Sažetak se piše slovima veličine 11. Tekst sažetka je levo i desno poravnat. Poglavlja se odvajaju novim redovima i podnaslovi (Uvod, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak) se pišu podebljanim slovima. 
 • Nakon sažetka rada ostavlja se prazan red. 
 • Zahvalnica se piše u sledećem redu, slovima veličine 11, poravnata sa leve i desne strane i sadrži broj projekta i ime finansijera.

Primer

copy number variationS chromosome Y and male infertility

Nevena Kotarac1, Nemanja Vučić1, Ivan Vuković2, Selma Kanazir3, Goran Brajušković1

1Center for Human Molecular Genetics, Faculty of Biology, University of Belgrade, Belgrade, Serbia; 2Urological Clinic, Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia; 3Institute for Biological Research “Siniša Stanković”, University of Belgrade, Belgrade, Serbia.


Introduction: asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm.
Methods: asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf.
Results: asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ vbnm asdf.
Conclusion: asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf asdf jklč qwert zuiopšđ fghj yxc vbnm asdf.

Acknowledgements: This study was supported by the grant no. 173016 from the Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia. 


 

DODATNE INFORMACIJE O SAŽECIMA RADOVA

 

Izbegavati skraćenice u naslovu sažetka rada.

Nazive i skraćenice gena navoditi prema nomenklaturama dostupnim na sledećim internet stranama:


·         Homo sapiens: http://www.genenames.org/

·         Mouse: http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/

·         Rat: http://rgd.mcw.edu/nomen/nomen.shtml 

·         Chicken: http://www.agnc.msstate.edu/

·         Anolis lizard http://lizardbase.org/pages/agnc.html

·         Xenopus: http://www.xenbase.org/gene/static/geneNomenclature.jsp

·         Zebrafish:https://wiki.zfin.org/display/general/ZFIN+Zebrafish+Nomenclature+Guidelines

·         Drosophila: http://flybase.org/static_pages/docs/nomenclature/nomenclature3.html

·         C. elegans: http://wiki.wormbase.org/index.php/Nomenclature

·         Arabidopsis: http://www.arabidopsis.org/portals/nomenclature/guidelines.jsp

·         S. cerevisiae: http://www.yeastgenome.org/gene_guidelines.shtml

·         S. pombe: http://www.pombase.org/submit-data/gene-naming-guidelines


Skraćenice gena pisati u kurzivu (Italic), a skraćenice proteina bez kurziva.

Mutacije čoveka navoditi prema nomenklaturi HGVS (Human Genome Variation Society) dostupnoj na internet strani http://varnomen.hgvs.org, uz navođenje referentne sekvence (http://varnomen.hgvs.org/bg-material/refseq/).

 

Ċ
Srpsko društvo za molekularnu biologiju,
Feb 28, 2017, 11:20 PM