Statut

У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09) на Скупштини удружења одржаној дана 08. априла 2015. године усвојен је


СТАТУТ

УДРУЖЕЊА „СРПСКО ДРУШТВО ЗА МОЛЕКУЛАРНУ БИОЛОГИЈУ”

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „Српско друштво за молекуларну биологију” (у даљем тексту: Друштво) основано је на неодређено време као невладино и непрофитно научно-стручно удружење ради остваривања циљева у области научног, стручног и пословног унапређивања молекуларне биологије и подстицања сарадње са сродним удружењима у земљи и иностранству.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Друштва су:

1. унапређење молекуларне биологије као науке и струке;

2. помагање и унапређење научно-истраживачког рада у области молекуларне биологије;

3. размена научних сазнања и информација;

4. подстицање научних комуникација између научника у земљи и иностранству;

5. унапређење наставне делатности у области молекуларне биологије;

6. популаризација молекуларне биологије и развој научног подмлатка;

7. сарадња са сродним друштвима у земљи;

8. сарадња са националним молекуларнобиолошким и сродним друштвима других земаља;

9. сарадња са међународним удружењима одговарајућих делатности.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Друштво:

1. организује, само или у заједници са другим организацијама, научне и стручне скупове националног и међународног значаја, саветовања, семинаре, стручне радионице, курсеве и друге облике научног и стручног усавршавања и едукације у области молекуларне биологије;

2. издаје публикације из области делатности Друштва;

3. размењује научне и стручне информације и литературу са другим научним и стручним друштвима у земљи и иностранству;

4. сарађује и учествује у раду светских и европских удружења за молекуларну биологију и сродне научне дисциплине

5. промовише развијање свести о ширем друштвеном значају научних истраживања у молекуларној биологији и сродним областима

6. сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве едукацијом у молекуларној биологији и сродним областима.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Друштва је: Српско друштво за молекуларну биологију.

Назив Друштва на енглеском језику је: Serbian Society for Molecular Biology.

Скраћени назив Друштва на српском језику је: МолБиоС.

Скраћени назив Друштва на енглеском језику је: MolBioS.

Друштво има седиште у Београду, Биолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 16.

Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије.


Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Друштва може бити свако заинтересовано лице које прихвата циљеве и статут Друштва и поднесе попуњену приступницу.

Почасни члан друштва може постати лице из земље или иностранства које се бави научним, стручним и/или просветним радом у области молекуларне биологије и које је дало значајан допринос остваривању циљева Друштва.

Члан 6.

Одлуку о именовању почасног члана Друштва доноси Скупштина Друштва на предлог Управног одбора.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Друштва.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Искључени члан има право жалбе Скупштини друштва у року од 30 дана од дана пријема одлуке о искључењу. Одлука Скупштине након разматрања жалбе је коначна.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан има право да:

1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;

2. учествује на свим научним и стручним скуповима и осталим манифестацијама које организује друштво уз повлашћену котизацију

3. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;

4. бира и буде биран у органе Друштва;

5. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.

Члан је дужан да:

1. активно доприноси остваривању циљева и задатака Друштва;

2. учествује, у складу са својим интересовањима, у свим активностима Друштва;

3. плаћа чланарину;

4. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Друштва су Скупштина, Председник друштва, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 9.

Скупштину Друштва чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Седницу скупштине сазива Председник друштва, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава Председник друштва. У случају спречености Председника друштва седницом председава Заменик председника. О раду Скупштине води се записник који потписују председавајући, записничар и два члана Скупштине изабрана за оверавање записника.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање двадесет чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председнику друштва и Председнику управног одбора у писаном облику. Ванредну седницу Скупштине сазива Председник друштва у року од 30 дана од подношења захтева, или председник Управног одбора уколико то не учини Председник друштва у предвиђеном року.

Скупштина:

1. доноси план и програм рада Друштва;

2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3. усваја друге опште акте Друштва;

4. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

5. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Надзорног одбора;

6. разматра и усваја финансијски план и извештај;

7. бира и разрешава председника, заменика председника, секретара и благајника Друштва

8. бира и разрешава чланове Управног одбора;

9. бира и разрешава чланове Надзорног одбора

10. бира почасне чланове на предлог Управног одбора

11. утврђује износ чланарине

12. доноси одлуке о издавању публикација

13. одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва

14. одлучује о удруживању у савезе и друга удружења у земљи и иностранству

15. одлучује о учлањењу у сродна научна удружења у земљи и иностранству

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама статута, статусним променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10

Председник друштва врши следеће функције:

1. непосредно руководи радом Друштва

2. непосредно спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине, Управног и Надзорног одбора Друштва,

3. координира рад свих органа Друштва,

4. представља и заступа Друштво пред трећим лицима,

5. припрема и заказује седнице Скупштине Друштва,

6. врши и друге послове који проистичу из закона и овог статута.

Председника друштва бира Скупштина на период од 4 године, са могућношћу поновног

избора.

У случају спречености Председника друштва све његове функције преузима Заменик председника друштва.

Заменика председника друштва бира Скупштина на период од 4 године, са могућношћу поновног избора.

Члан 11.

Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим статутом.

Управни одбор има једанаест чланова које бира и опозива Скупштина.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника Управног одбора. Конститутивна седница Управног одбора се мора одржати у року од 30 дана од дана одржавања Скупштине.

Председник Управног одбора заступа Друштво у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника Управног одбора је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Друштво и потписује сва финансијска и новчана документа у име Друштва.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 12.

Управни одбор:

1. руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;

2. организује редовно обављање делатности Друштва;

3. поверава посебне послове појединим члановима;

4. доноси финансијске одлуке;

5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 1. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Друштва.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада

Члан 14.

Рад Друштва је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва подносе се члановима на седници Скупштине Друштва.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Друштво може приступити међународним научним и стручним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Друштво прибавља средства од чланарине, котизација за учествовање на научним и стручним скуповима које Друштво организује, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнина, дивиденди и на други законом дозвољени начин.

О убирању прихода и расходима Друштва стара се Управни одбор Друштва.

Престанак рада Друштва

Члан 17.

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Друштва пренеће се одлуком Скупштине на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

Изглед и садржина печата

Члан 19.

Друштво има печат округлог облика на којем је у горњој половини обода исписано: Српско друштво за молекуларну биологију, Београд ћириличним писмом, у доњој половини: Serbian Society for Molecular Biology, Belgrade, а у средини се налази скраћени назив друштва повезан са цртежом који симболизује пренос генетичке информације од гена до протеина.

Амблем Друштва је исти као печат, осим што текст у ободу не садржи седиште Друштва.

Завршне одредбе

Члан 20.

Измене и допуне статута врше се по поступку и на начин прописан за његово доношење.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана уписа у регистар надлежног државног органа и објављивања на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Председавајући Оснивачке скупштине Друштва

_________________________________________

Гордана Матић