Organi Društva

Osnivačka skupština Srpskog društva za molekularnu biologiju održana je 8. aprila 2015. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tom prilikom izabrani su prvi organi društva:

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Dr Gordana Matić, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ZAMENIK PREDSEDNIKA DRUŠTVA

Dr Dušanka Savić Pavićević, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

UPRAVNI ODBOR

Dr Ana Đorđević, viši naučni saradnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, predsednik

Dr Goran Brajušković, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zamenik predsednika

Dr Milena Stevanović, dopisni član SANU; naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Lozo, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Branko Jovčić, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Nikola Tanić, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

Dr Tatjana Kostić, redovni profesor Departmana za biologiju Prirodno‑matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Dr Silvana Andrić, redovni profesor Departmana za biologiju Prirodno‑matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Dr Marija Mojsin, viši naučni saradnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu

Dr Goran Korićanac, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke Vinča

Dr Melita Vidaković, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

NADZORNI ODBOR

Dr Goran Poznanović, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu

Dr Svetlana Radović, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Đorđe Fira, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu