KONKURS ZA MLADE ISTRAŽIVAČE

Rezultati konkursa za mlade istraživače

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da su ovogodišnji dobitnici:

dr Jasmina Obradović, naučni saradnik Prirodno-matematičkog Univerziteta u Kragujevcu

dr Miloš Brkušanin, naučni saradnik Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Konkurs za mlade istraživače

Srpsko društvo za molekularnu biologiju (MolBios) objavljuje konkurs za podršku mladim istraživačima za učešće na naučnim skupovima u inostranstvu.


KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Studenti doktorskih studija ili doktori nauka (najviše 5 godina od odbranjene doktorske teze) sa afilijacijom u Srbiji koji:

  • su članovi MolBioS sa redovno podmirenom članarinom

  • imaju objavljen najmanje jedan rad u časopisu sa SCI liste kao prvi autori

  • su prvi autori na apstraktu kojim se prijavljuju za učešće na naučni skup


KOLIKO? KADA? GDE?

Srpsko društvo za molekularnu biologiju će podržati dva mlada istraživača sa najviše 1 000 € po istraživaču kroz direktnu uplatu kotizacije, troškova prevoza i smeštaja. Konkurs je otvoren od 1. juna 2019. do 31. avgusta 2019. godine, i odnosi se na skupove koji se održavaju od 1. oktobra 2019. do 30. septembra 2020. godine. Prijave slati elektronski na e-mail: molbios@ibiss.bg.ac.rs


KOJA SE DOKUMENTACIJA PODNOSI UZ PRIJAVU?

1. Popunjen i potpisan prijavni formular (obrazac možete preuzeti na ovom linku)

2. Motivaciono pismo sa obrazlaženom potrebom za odlaskom na naučni skup

3. Potvrda o prihvatanju rada na naučnom skupu*

4. Apstrakt rada na jednom od radnih jezika skupa

5. Kopija programa skupa

6. Predračun troškova putovanja, smeštaja i iznos kotizacije


*Potvrda od organizatora naučnog skupa o prihvatanju i načinu prezentacije rada dostavlja se naknadno, odmah nakon dobijanja obaveštenja od organizatora.


Napomene:

  • Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

  • Istraživač kome su odobrena sredstva dostavlja izveštaj o realizaciji aktivnosti i namenskom utrošku primljenih sredstava u roku od 30 dana po povratku sa skupa.