STATUT

U skladu sa odredbama čl. 12. i 78. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br. 51/09) na Skupštini udruženja održanoj dana 08. aprila 2015. godine usvojen je


STATUT

UDRUŽENJA „SRPSKO DRUŠTVO ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU”

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „Srpsko društvo za molekularnu biologiju” (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je na neodređeno vreme kao nevladino i neprofitno naučno-stručno udruženje radi ostvarivanja ciljeva u oblasti naučnog, stručnog i poslovnog unapređivanja molekularne biologije i podsticanja saradnje sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Društva su:

1. unapređenje molekularne biologije kao nauke i struke;

2. pomaganje i unapređenje naučno-istraživačkog rada u oblasti molekularne biologije;

3. razmena naučnih saznanja i informacija;

4. podsticanje naučnih komunikacija između naučnika u zemlji i inostranstvu;

5. unapređenje nastavne delatnosti u oblasti molekularne biologije;

6. popularizacija molekularne biologije i razvoj naučnog podmlatka;

7. saradnja sa srodnim društvima u zemlji;

8. saradnja sa nacionalnim molekularnobiološkim i srodnim društvima drugih zemalja;

9. saradnja sa međunarodnim udruženjima odgovarajućih delatnosti.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo:

1. organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, naučne i stručne skupove nacionalnog i međunarodnog značaja, savetovanja, seminare, stručne radionice, kurseve i druge oblike naučnog i stručnog usavršavanja i edukacije u oblasti molekularne biologije;

2. izdaje publikacije iz oblasti delatnosti Društva;

3. razmenjuje naučne i stručne informacije i literaturu sa drugim naučnim i stručnim društvima u zemlji i inostranstvu;

4. sarađuje i učestvuje u radu svetskih i evropskih udruženja za molekularnu biologiju i srodne naučne discipline

5. promoviše razvijanje svesti o širem društvenom značaju naučnih istraživanja u molekularnoj biologiji i srodnim oblastima

6. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave edukacijom u molekularnoj biologiji i srodnim oblastima.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Društva je: Srpsko društvo za molekularnu biologiju.

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Serbian Society for Molecular Biology.

Skraćeni naziv Društva na srpskom jeziku je: MolBioS.

Skraćeni naziv Društva na engleskom jeziku je: MolBioS.

Društvo ima sedište u Beogradu, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 16.

Društvo svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.


Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Društva može biti svako zainteresovano lice koje prihvata ciljeve i statut Društva i podnese popunjenu pristupnicu.

Počasni član društva može postati lice iz zemlje ili inostranstva koje se bavi naučnim, stručnim i/ili prosvetnim radom u oblasti molekularne biologije i koje je dalo značajan doprinos ostvarivanju ciljeva Društva.

Član 6.

Odluku o imenovanju počasnog člana Društva donosi Skupština Društva na predlog Upravnog odbora.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Društvu može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Društva.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini društva u roku od 30 dana od dana prijema odluke o isključenju. Odluka Skupštine nakon razmatranja žalbe je konačna.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član ima pravo da:

1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Društva;

2. učestvuje na svim naučnim i stručnim skupovima i ostalim manifestacijama koje organizuje društvo uz povlašćenu kotizaciju

3. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Društva;

4. bira i bude biran u organe Društva;

5. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva.

Član je dužan da:

1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva;

2. učestvuje, u skladu sa svojim interesovanjima, u svim aktivnostima Društva;

3. plaća članarinu;

4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Društva su Skupština, Predsednik društva, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 9.

Skupštinu Društva čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Sednicu skupštine saziva Predsednik društva, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava Predsednik društva. U slučaju sprečenosti Predsednika društva sednicom predsedava Zamenik predsednika. O radu Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsedavajući, zapisničar i dva člana Skupštine izabrana za overavanje zapisnika.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje dvadeset članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Predsedniku društva i Predsedniku upravnog odbora u pisanom obliku. Vanrednu sednicu Skupštine saziva Predsednik društva u roku od 30 dana od podnošenja zahteva, ili predsednik Upravnog odbora ukoliko to ne učini Predsednik društva u predviđenom roku.

Skupština:

1. donosi plan i program rada Društva;

2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3. usvaja druge opšte akte Društva;

4. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Nadzornog odbora;

6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7. bira i razrešava predsednika, zamenika predsednika, sekretara i blagajnika Društva

8. bira i razrešava članove Upravnog odbora;

9. bira i razrešava članove Nadzornog odbora

10. bira počasne članove na predlog Upravnog odbora

11. utvrđuje iznos članarine

12. donosi odluke o izdavanju publikacija

13. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Društva

14. odlučuje o udruživanju u saveze i druga udruženja u zemlji i inostranstvu

15. odlučuje o učlanjenju u srodna naučna udruženja u zemlji i inostranstvu

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama statuta, statusnim promenama i prestanku rada Društva neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10

Predsednik društva vrši sledeće funkcije:

1. neposredno rukovodi radom Društva

2. neposredno sprovodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora Društva,

3. koordinira rad svih organa Društva,

4. predstavlja i zastupa Društvo pred trećim licima,

5. priprema i zakazuje sednice Skupštine Društva,

6. vrši i druge poslove koji proističu iz zakona i ovog statuta.

Predsednika društva bira Skupština na period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog

izbora.

U slučaju sprečenosti Predsednika društva sve njegove funkcije preuzima Zamenik predsednika društva.

Zamenika predsednika društva bira Skupština na period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ Društva, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim statutom.

Upravni odbor ima jedanaest članova koje bira i opoziva Skupština.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora. Konstitutivna sednica Upravnog odbora se mora održati u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Društvo u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika Upravnog odbora je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Društvo i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Društva.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 12.

Upravni odbor:

1. rukovodi radom Društva između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Društva;

2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Društva;

3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4. donosi finansijske odluke;

5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Društva i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 1. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Društva.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Društva i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

Rad Društva je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Društva, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Društva podnose se članovima na sednici Skupštine Društva.

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Društvo može pristupiti međunarodnim naučnim i stručnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 16.

Društvo pribavlja sredstva od članarine, kotizacija za učestvovanje na naučnim i stručnim skupovima koje Društvo organizuje, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnina, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.

O ubiranju prihoda i rashodima Društva stara se Upravni odbor Društva.

Prestanak rada Društva

Član 17.

Društvo prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Društva, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 18.

U slučaju prestanka rada, imovina Društva preneće se odlukom Skupštine na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva.

Izgled i sadržina pečata

Član 19.

Društvo ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini oboda ispisano: Srpsko društvo za molekularnu biologiju, Beograd ćiriličnim pismom, u donjoj polovini: Serbian Society for Molecular Biology, Belgrade, a u sredini se nalazi skraćeni naziv društva povezan sa crtežom koji simbolizuje prenos genetičke informacije od gena do proteina.

Amblem Društva je isti kao pečat, osim što tekst u obodu ne sadrži sedište Društva.

Završne odredbe

Član 20.

Izmene i dopune statuta vrše se po postupku i na način propisan za njegovo donošenje.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 21.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana upisa u registar nadležnog državnog organa i objavljivanja na internet stranici Agencije za privredne registre.

Predsedavajući Osnivačke skupštine Društva,

profesorka Gordana Matić